• شرح وظایف

   1- اظهار نظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن. کالبد شکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذی صلاح قضایی

   2- پاسخ به استعلامات ادارات و سازمانهای وابسته به قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های دولتی

   3- اجرای برنامه های کارآموزی پزشکی قانونی و بررسی صلاحیت علمی داوطلبان خدمت پزشکی قانونی در سازمان

   4- همکاری علمی در انجام امور آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشگاه ها که برای پیشبرد اهداف سازمان و دانشگاه ها مفید می باشد .

   5- تبادل اطلاعات علمی مورد نیاز با مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج کشور